AVG, werkwijze, algemene voorwaarden & cookies


Accent op Talent; praktijk voor jeugd en gezin, KvK nummer: 72507667 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

 

Annemiek Dijksen

Molenstraat 82

7471 CM Goor 

0610171441

[email protected] 

Persoonsgegevens die ik verwerk


Accent op Talent verwerkt persoonsgegevens indien je gebruik maakt van mijn diensten, website en/of omdat je deze gegevens zelf en vrijwillig aan mij verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 

-  Voor- en achternaam

-  Geboortedatum

-  Adresgegevens

-  Telefoonnummer

-  E-mailadres

-  BSN nummer

-  Gegevens over jouw activiteiten op mijn website

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:

 

- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 

Ouders/verzorgers/professionals/jongeren verstrekken mij informatie over de hulpvraag die zij hebben waar ik mogelijk mee van dienst kan zijn. Ze delen alle relevante informatie die mogelijk van invloed kunnen zijn op het probleem en of de oplossing. 

 

Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via [email protected], dan verwijder ik deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

 

Accent op Talent verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

- Het afhandelen van jouw betaling 

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is 
- Om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
- Het verwerken van mijn boekhouding

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Accent op Talent analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 

-  Accent op Talent verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte. 

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

 

Accent op Talent bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

-  Facturen; 7 jaar i.v.m. wettelijke verplichting Belastingdienst

-  Overige persoonsgegevens; 15 jaar i.v.m. wettelijke verplichtingen

 

Indien gewenst, kan men contact met mij opnemen om de overige persoonsgegevens eerder te verwijderen.  

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Accent op Talent verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou en jouw toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals het inschakelen van veilig thuis of de meldcode voor (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling. Als naar mijns inziens de gezondheid van betrokkenen in het geding is, zal ik de huisarts consulteren of op de hoogte stellen. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Accent op Talent en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb, in een computerbestand naar jou of een ander, door een door jou genoemde organisatie, door te sturen. 

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected] .

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Accent op Talent wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

 

Accent op Talent neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan d.m.v. o.a. code beveiliging op laptop, telefoon en I-Pad en door papieren gegevens achter slot en grendel te bewaren. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected] 

__________________________________________________________

Werkwijze & Algemene voorwaarden

Accent Op Talent helpt kinderen, pubers, jongeren, hun ouders en opvoeders (en professionals) met problemen omtrent gedrag, emoties, ‘leren leren’, faalangst en alle verder voorkomende opvoedkwesties.

Voor alle grote en kleine vragen die ouders, opvoeders, professionals van kinderen, pubers en jongeren hebben tijdens het proces van opgroeien, kan er een beroep gedaan worden op Accent Op Talent.

COACHING: 1 tot 5 coachsessies meestal voldoende bij milde opvoedkwesties om ouders, opvoeders en kinderen weer in hun eigen kracht te zetten en oplossingen te vinden waardoor ze weer samen verder kunnen.
De coach leert kind en ouders/opvoeders/professionals hoe zij oplossingsgericht kunnen werken en elkaar weer beter leren te begrijpen en verstaan.
Hiervoor kijken we samen welke vaardigheden er al zijn en versterkt kunnen worden en we kijken wat het kind nog te leren heeft (passend bij leeftijd en ontwikkeling). Ouders/verzorgers/professionals leren hoe ze het kind kunnen helpen en begeleiden tijdens dit proces.
Het doel van coaching is het geven van inzicht in eigen handelen, ondersteuning en begeleiding bieden naar verandering en verbetering.

BEGELEIDING OP MAAT:  De duur kan variëren van 3 maand tot 1 jaar. Er zal met regelmaat een tussenevaluatie plaatsvinden om te kijken of we op goede weg zitten of er andere stappen gezet moeten worden. In het geval van een begeleidingstraject zal er op basis van de doelen, een inschatting gemaakt worden van het aantal uren per week en de duur van het totale traject. Hier kan een offerte voor opgesteld worden. Indien het traject niet naar wens verloopt, kan deze ten alle tijden (door beide partijen) afgebroken worden en enkel de afgenomen uren zullen in rekening worden gebracht. 


Tarieven, betaling en annulering

Op de pagina kosten ziet u de kosten voor de verschillende diensten. Alle op de website vermelde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Gecontracteerde gemeenten (Hengelo, Enschede, Oldenzaal, Borne, Losser en Haaksbergen): prijsafspraken in de raamovereenkomst zijn leidend. Maandelijkse facturatie. Annulering binnen 24 uur of 'no show' worden in rekening gebracht. 


Particulieren: Na ieder begeleidingsmoment/coachsessie ontvangt u een factuur (per mail). Voor langere begeleidingstrajecten wordt er maandelijks een factuur verstuurd. U wordt verzocht binnen 2 weken het bedrag over te maken op NL49 RABO 0332 7809 53 ovv het factuurnummer, de naam van het kind en/of het traject ten name van Accent op Talent. 
Voor trainingen geldt dat het bedrag van de gehele training vóór de eerste sessie betaald moet zijn, tenzij anders afgesproken. 
Tot 24 uur van tevoren kunt u kosteloos een sessie annuleren. Nadien worden de kosten van een sessie in rekening gebracht. Trainingen in groepsverband kunnen niet ‘ingehaald’ worden. Met een individuele training is dit wel mogelijk, mits voor 24 uur van tevoren afgezegd met een geldige reden (ziekte, overlijden). 
Prijswijzigingen worden bij lopende trajecten, 2 maanden van tevoren gecommuniceerd. Indien u het niet eens bent met de prijsstijging kunt u een eventueel contract met mij ontbinden. 


Werkwijze 

- Aanmelden kan door het maken van een afspraak via de telefoon of mail. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen/mogen zichzelf aanmelden.

- Begeleidingsmomenten/sessies/trainingen/workshops worden doorgaans op maandag, dinsdag en woensdag gepland, maar in overleg kan daar vanaf geweken worden. 

- Verwijzing door huisarts, wijkteam, jeugdregisseur, of school is mogelijk, maar is niet noodzakelijk.

- Tijdens het maken van een afspraak kun je in het kort de reden van de aanmelding toelichten. Je wordt verzocht je adres, geboortedatum van je kind en de reden voor de aanvraag via de mail vooraf in te sturen. Hierdoor kan tijdens de eerste afspraak direct worden gestart met de hulpvraag.

- We bespreken of er als ouder(s)/verzorger(s) een afspraak wordt gemaakt om de hulpvraag te onderzoeken zónder de aanwezigheid van het kind of dat het wenselijk is om de eerste afspraak direct samen met het kind te plannen.

- Vanuit mijn visie werk ik samen met ouder(s)/verzorger(s)/professional(s) en kind en daarom vind ik het belangrijk dat deze beiden aanwezig en actief betrokken is/zijn bij de coaching en begeleiding. Mogelijk komt het voor dat dit in sommige gevallen/tijdens sommige onderwerpen niet prettig is, en ik kan dan verzoeken of iemand (tijdelijk) de ruimte wil verlaten of ik maak indien wenselijk een wandeling met het kind of volwassene. 

- Aan het eind van ieder coachmoment evalueren we kort en bespreken we of er nog meer sessies nodig en wenselijk zijn.

- Ik zal de coaching/ondersteuning/begeleiding/training staken indien er onvoldoende resultaat/verbetering optreedt en doorverwijzen naar derden wanneer daar aanleiding voor is. Ik zal hier transparant over communiceren.

- Je mag van mij verwachten dat ik al mijn kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit in zal zetten om jullie te helpen met jullie hulpvraag. Ik ben verantwoordelijk voor het proces, ouder(s)/verzorger(s)/professional (samen met het kind) zijn verantwoordelijk voor de resultaten en de verbetering in gedrag. 

- Ik hou me aan de beroepscode voor jeugd- en gezinsprofessionals van de BPSW. De algehele beroepscode kunt u hier nalezen. 

- Ik kan, indien wenselijk en in het belang van het kind, deelnemen aan gesprekken met derden. Zie kosten. Ook voor het voorbereiden van zo’n gesprek, zodat het gesprek door kind en ouder(s)/verzorger(s) zelf gevoerd kan worden, geldt dit tarief.  

- Coachingsgesprekken zijn vertrouwelijk en er zal normaliter geen verslag van gemaakt worden. De aantekeningen die ik maak, zijn enkel voor eigen gebruik. Mocht een verslag wenselijk zijn, kan dit vooraf aangegeven worden. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht. 
- Bij begeleiding op maat zijn vaak verslagen wenselijk i.v.m. bekostiging door derden, de tijd die besteed wordt aan verslaglegging gaat af van de begeleidingstijd.  

 - Heb je een vraag of een klacht, schroom dan niet om tijdig contact met mij op te nemen zodat we samen naar een passende oplossing kunnen zoeken.  Als er een conflict is van welke aard dan ook, dan proberen we dat in eerste instantie zelf op te lossen. Lukt het niet het conflict op te lossen dan kun je je rechtstreeks wenden tot een onafhankelijk klachtenfunctionaris van Quasir of stichting Zorggeschil, de klachten en geschillenorganisatie waarbij ik aangesloten ben. De klager kan zich wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris (telefoon 06-48445538, e-mail [email protected], en kan zich gratis laten adviseren met betrekking tot het indienen van een klacht en/of bijstaan bij het formuleren van de klacht en/of bijstaan bij het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen. Een klacht wordt zorgvuldig onderzocht en de behandeling van de klacht is gericht op het bereiken van een voor de klager en de zorgaanbieder bevredigende oplossing. 


Beroepsorganisatie en kwaliteitsregister

Accent op Talent is aangesloten bij de beroepsvereniging BPSW (Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk) en beschikt over een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering.


Accent Op Talent is opgenomen in het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) onder naam van A. Dijksen, in het register Jeugd- en gezinsprofessional SKJ, onder registratienummer 140003357 (t/m 24-08-2023)

Accent op Talent beschikt over de volgende AGB codes:
Jeugd en gezin professional: 94064386
PGB begeleiding: 41782706
Psychologisch zorgverlener: 94105031

__________________________________________________________
Cookies (and tea...)

Mijn website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. 


In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren: 


Je kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door je Cookie-instellingen aan te passen.


Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.